Ochrana vod

V oblasti ochrany podzemních a povrchových vod jsem pro Vás připraven zajistit:

  • zpracování provozních řádů k vodním dílům (lapoly, ČOV) dle vyhlášky č. 195/2002 Sb.,
  • zpracování provozních řádů skladů nebezpečných látek,
  • zpracování plánu havarijních opatření podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
  • zajištění odběru vzorků vod a jejich rozborů v akreditované laboratoři,
  • zjištění povolení k odběru podzemních či povrchových vod dle vyhlášky 432/2001 Sb.,
  • vypracování plánů vzorkování,
  • další činnosti v tomto oboru.

OCHRANA VOD

Ochrana povrchových a podzemních vod je v České republice řešena zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami, zejména pak vyhláškou č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami.
Účelem zákona je mimo jiné chránit jakost povrchových a podzemních vod, stanovit podmínky pro jejich hospodárné využívání, přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.
Zákon dále upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí.
Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.