Odpadové hospodářství

Nabízím komplexní zajištění veškerých činností nutných pro správné nakládání s odpady ve Vaší společnosti, zejména:

 • zatřídění produkovaných odpadů dle druhu a kategorie v souladu s aktuálním katalogem odpadů,
 • výběr firmy (oprávněné osoby) pro odstraňování odpadů případně kontrola kompetentnosti současné,
 • návrh místa pro shromažďování odpadů a jeho vybavení,
 • zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO),
 • zpracování „Základního popisu odpadů“ dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
 • zpracování označení nádob na shromažďování odpadů,
 • návrh způsobu vedení průběžné evidence odpadů, případně zajištění jejího vedení,
 • zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím systému ISPOP,
 • zpracování hlášení o přenosech látek do IRZ prostřednictvím systému ISPOP,
 • zpracování výkazu Odp 5-01 pro Český statistický úřad,
 • zpracování programu odpadového hospodářství původce a zajištění jeho schválení,
 • vyřízení Žádosti o nakládání s nebezpečnými odpady,
 • konzultační a poradenský servis v oblasti odpadového hospodářství,
 • zpracování potřebných provozních a havarijních řádů,
 • zpracování vnitropodnikových směrnic, pokynů, apod.

ODPADY

Odpadové hospodářství v České republice je dynamicky se rozvíjející oblast. V posledních letech dochází k nárůstu povinností vyplývajících z přijatých zákonů a dalších dokumentů, které souvisejí s procesem implementace práva EU. Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům, včetně provozovatelů drobných živností, ve vztahu k produkci odpadu a dalším nakládáním s ním řadu povinností, které musí jako původci odpadů plnit.

Nakládání s odpady je v ČR upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a řadou prováděcích vyhlášek. Zvláště pak vyhláškami č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou je vyhlášen katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady. Obecně lze konstatovat, že každý podnikající subjekt (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání), který při své činnosti produkuje (vzniká mu) odpad je prvotním původcem odpadů a jako prvotní původce odpadů musí vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady pro ORP.

Subjekty, které po vyhodnocení průběžné evidence zjistí, že produkují nebo nakládají s více než 100kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni každoročně do 15. února následujícího roku zpracovat a zaslat na úřad obce s rozšířenou působností (příslušný podle místa provozovny, resp. místa vniku odpadu) Hlášení o produkci a nakládání s odpady, dále jen hlášení. Od roku 2012 (hlášení za kalendářní rok 2011) je možné podat hlášení pouze v elektronické podobě a to prostřednictvím systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). ISPOP pak zajišťuje příjem a další distribuci podaných hlášení dotčeným institucím veřejné správy.

Hlášení do IRZ.

Dále musí prvotní původce odpadů, který produkuje více jak 2t nebezpečných odpadů nebo více jak 2000t ostatních odpadů za rok zpracovat a podat hlášení do Integrovaného registru znečišťování¨, dále jen IRZ o přenosech odpadů mimo provozovnu. Do IRZ se také ohlašují přenosy látek v odpadech, a to v případě, že produkované odpady obsahují některou z látek vyjmenovaných v nařízení vlády č. 450/2011 Sb. Obě hlášení do IRZ musí být odeslána prostřednictvím systému ISPOP, vždy nejpozději do 31.března následujícího roku.